044 3355 080 Info@muruvana.net

Tukihenkilöpalvelut

Tukihenkilötoiminta on ammatillista toimintaa jossa autetaan ja tuetaan lapsiperhettä, nuorta tai nuorta aikuista. Tukihenkilöt voivat toimia esimerkiksi kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina tai auttajana arkisissa tilanteissa, vaikkapa läksyjen teossa. Tukihenkilö tapaa lasta ja perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan. Toiminta on perheille maksutonta. Palvelu ei edellytä lastensuojeluasiakkuutta, mutta voi olla kuitenkin osaa perhetyötä.

Lapsi perheineen, tukihenkilö ja työntekijä sopivat yhdessä, miten tukihenkilö voi parhaiten tukea lasta ja sitä kautta myös vanhempia. Tärkeää on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa.

Tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni

Tukihenkilöpalvelua sovelletaan myös maahanmuuttajaperheisiin joissa kotouttamisprosessi on käynnissä tai arjessa ja verkostossa on muuten haasteita. Tuki voi olla yksilöllistä tai koko perheelle tarkoitettua.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖPALVELU

Kaverin kanssa on kivempaa! Tukihenkilön tavoitteena on saada lapsille ja nuorille onnistumisen kokemuksia kodin ulkopuolella harrastusten parissa. Tukihenkilön kanssa voi turvallisesti lähteä kokeilemaan vaikkapa uusia lajeja yhdessä aikuisen kanssa.

Palvelu voidaan toteuttaa niin lastensuojelun kautta kuin myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.

KOULUTUKIPALVELU

Kouluille tarjottava Koulutukipalvelun kohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret, joiden ongelmana on kouluun lähtö tai siellä pysyminen.

Palvelu on tarkoitettu kouluille työkaluksi toistuviin poissaolohin silloin, kun mahdolliset lastensuojelulliset toimet ovat vasta alkamassa tai niihin tarvitaan lisätukea. Palvelukokonaisuus sekä palvelun kautta tarjottavat arkitoimet sovitaan yhdessä koulun ja perheen kanssa.

Palvelu sisältää:

 • tarvittaessa aamuherätykset
 • koulussa tukemisen
 • keskustelut vanhempien kanssa
 • tiiviin yhteistyön koulun kanssa
 • tarvittaessa yhteydet lastensuojeluun

Palvelua voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä toimena tai kriisitilanteessa lisätoimena. Palvelu tarjotaan tuntityöskentelynä – tarpeen määrä otetaan aina huomioon palvelua suunniteltaessa. Palvelun tarjoaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu mt- ja päihdetyölähihoitajia, sosionomi, nuorisotyöntekijä ja lastenohjaaja.

Palvelu on täsmäpalvelua ja se ei korvaa perhetyötä. Koulutuki tarjotaan oppilaalle tueksi ja palvelun kesto vaihtelee kahdesta viikosta maksimissaan kuukauteen. Sen jälkeen arvioidaan palvelun jatkoa.

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista.

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta on apua

 • arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)
 • psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen
 • itsetunnon vahvistamiseen

Nepsy-valmennus on asiakkaalle saatavilla maksusitoumuksella. Tiedustele maksusitoumuksen mahdollisuutta oman kotikuntasi sosiaali- ja terveyspalveluista.

Nepsy-valmentajamme on Miia Känsälä, p. 044 235 68 76.

JÄLKIHUOLTO

Tarjoamme jälkihuoltopalvelua 15–21-vuotiaille, huostaan otetuille nuorille. Siirtymävaiheen jälkihuoltoon voi toteuttaa jo aikaisemmin, jos siirtymä sijoituksesta on toteutumassa aiemmin. Avainlinkki jälkihuoltopalvelun alottamiselle on nuoren oma sosiaalityöntekijä.

Jälkihuoltopalvelumme tehtävänä on huostaanotettujen, jälkihuoltoon siirtyvien nuorten asioiden hoitaminen ja itsenäiseen elämään auttaminen (=jälkihuolto). Nuorelle rakennetaan hänen tilanteeseensa sopiva toimiva paketti, josta löytyy tarvittava määrä tukikäyntejä, yhteydenpitoa ja sosiaalista tukea (koulunkäynti, asuminen, harrastukset, perhe).

Jälkihuollon päämääränä on saattaa nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeen tulevaksi aikuiseksi, jolla oma sosiaalinen verkosto tukenaan.

Palvelut maahanmuuttajille

Kotouttaminen on maahanmuuttajien sopeuttamista elämään ja toimimaan uuden kotimaansa tavoilla. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäiset ja tasavertaiset valmiudet arkeen. Kotouttamispalvelut on tarkoitettu maahanmuuttajille, pakolaisille sekä ulkomaalaisille opiskelijoille.

Kotouttamispalvelut toteutetaan perhetyön menetelmin. Sillä tavoin päästään nopeasti tuloksiin ja ennaltaehkäistään esimerkiksi lastensuojelullisten ongelmien syntymistä.

Palvelu sisältää mm.

 • kielen ja kulttuurin opettelu
 • työllistyminen
 • kouluttautuminen
 • asiointituki

Pin It on Pinterest

Share This