044 3355 080 Info@muruvana.net

Muruvanan palvelut perheille

Kuntoutuspalvelut perheille

Muruvanan Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä.

Kaikki työntekijämme ovat kouluttautuneet Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön, ja käytämme sitä aina perhetyössä. Menetelmän päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.

Tavoitteena on, että lapsen arkipäivä sujuu mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä), ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet. Lapset puheeksi -menetelmässä käytetään keskustelujen tukena lokikirjoja.

Perhepalvelut

Perhepalvelumme auttavat ja tukevat lapsiperheitä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arjessa selviytymiseen. Perhepalvelumme ovat saatavilla myös ilman lastensuojelullista asiakkuutta yksityisille asiakkaille – tueksi arjen hetkellisissä kriiseissä tai vanhemmuuden tukemiseen ja lastensuojelulliseen asiointiin.

Perhepalveluissa tarjoamme:

  • Lastensuojelulain mukaista perhetyötä
  • Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä
  • Lastensuojelullisia valvottuja tapaamisia
  • Perhesovittelua
PERHEKUNTOUTUS

Vanhemmilla on usein puutteellisia tai traumaattisia lapsuuden kokemuksia siitä, kuinka perhe elää yhdessä, kuinka lapsia rajoitetaan ja kuinka heistä huolehditaan. Myöskään ristiriitojen käsittelyä rakentavasti ei ole opittu. Näitä asioita voidaan harjoitella perhekuntoutusjaksolla turvallisessa ympäristössä henkilökunnan tiiviin tuen avulla.

Perhekuntoutuksen tavoite on tukea perhettä omassa kodissa siten, että lapsen asuminen kotona on lapsen kannalta hyvä ja turvallinen ratkaisu. Jos perhekuntoutuksen aikana todetaan, että näin ei ole, pyritään yhdessä vanhempien sekä lastensuojeluviranomaisten kanssa löytämään lapselle sijaishuoltopaikka.

Perhekuntoutuksen tarjoa moniammatillinen tiimi johon kuuluu sosionomi, mielenterveys ja päihdetyön lähihoitaja , lastenohjaaja sekä nuoriso-ohjaaja.

LÄHEISNEUVONPITO

Läheisneuvonpito on asiakaslähtöinen työtapa, jossa asiakas (lapsi ja perhe) pyrkii läheistensä ja viranomaisten tuella löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. Ulkopuolinen koollekutsuja kartoittaa lapsen ja perheen verkoston sekä valmentaa sitä tulevaan neuvonpitoon.

Läheisneuvonpito on tapa vahvistaa lapsen ja muiden asianosaisten oikeuksien toteutumista, kuulluksi tulemista ja osallisuutta omissa asioissaan. Läheisneuvonpidossa asioita tarkastellaan aina lapsen näkökulmasta ja lapsen omat toiveet huomioiden. Läheisneuvonpito perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ota yhteyttä: Pille 044 3355 080 tai Satu 044 3355 070.

PERHEARVIOINNIT

Vanhemmuuden arviointia ja perhearviointia voidaan suorittaa mm. asiakasperheen kotiin tai muualle heidän asuinympäristöönsä. Perhearviointi suoritetaan työparityöskentelymallina yhdessä viranomaisverkoston kanssa.

Perhearvioinnin aikana perhe arvioi itse omat voimavaransa, vahvuutensa ja vaikeutensa. He arvioivat oman arkensa sujumista, sitä millaista perheessä on elää ja millaisia muutostarpeita heillä on. Muutoksen mahdollisuuksia kartoittaessa perheen oma näkemys ja ääni ovat työskentelyn lähtökohtana.

Kotioloissa tapahtuva perhearviointi on vaihtoehto kalliille laitospuitteissa tapahtuvalle toimelle. Se antaa suoran näkökulman kodin toimivuudesta, antaa tietoa lasten hyvinvoinnista omassa ympäristössään sekä kertoo vanhempien kyvystä ottaa vastuuta arjen toiminnoista, jotka suoranaisesti vaikuttavat lasten perustarpeisiin.

Perhearviointi soveltuu olemassa oleville lastensuojeluperheille, joiden kanssa mahdollisesti etsitään uutta toimintamallia tai uusille perheille, joiden kanssa mietitään vielä tarvittavan palvelun laatua ja mallia.

Perhearvioinnin aikana seurataan muutosten juurtumista ja tehdään verkostotyötä. Yhdessä perheen kanssa arvioidaan, mitkä ovat jatkossa lapsen kannalta keskeiset palvelut. Niistä pyydetään tukea muutoksen ylläpitämiseen sekä sovitaan toimintatavoista, mikäli huolta ilmenee. Yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehdään yhteenveto ja jatkosuunnitelma. Koko työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

Palvelun tilaaja saa arviointijakson jälkeen selvityksen perheen tilanteesta ja selviytymiskyvystä sekä ammatillisen arvion tukitoimien tarpeesta tai mahdollisesta lapsen sijoitustarpeesta.

Perhearviointi voi olla osaa alkavaa perhekuntoutusta.

PERHEOHJAUS

Perheohjaus on ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista matalan kynnyksen palvelua. Sen tavoitteena on yhdessä perheen kanssa löytää uusia toimintamalleja arjen pulmatilanteisiin ja saavuttaa siten  muutosta. Se auttaa koko perhettä rakentamaan arjen, jolla pohjaa lasten kasvulle ja kehitykselle saadaan vahvistettua jo olemassa olevista lähtökohdista ja se soveltuu erinomaisesti myös monikulttuurisille perheille.

KORJAAVA PERHETYÖ

Tarjoamme kriisiytyneille perheille korjaavaa perhetyötä, jolla tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista.

Korjaavan perhetyön aloittaminen vaatii lastensuojelun asiakkuuden. Korjaavan perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna.

Korjaava perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea, jossa on mukana vahvasti myös kontrolli. Perhe voidaan velvoittaa osallistumaan perhetyöhön lastensuojelun toimesta.

Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Perhetyö voi alkaa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin se perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä asiakkaan kanssa tekemään sosiaalityön suunnitelmaan.

Työskentelemme verkostokeskeisesti, mikä tarkoittaa, että perheiden tilannetta arvioidaan yhteistyössä perheen, läheisten ja viranomaisten kanssa noin kerran kuukaudessa / tarvittaessa. Perhetyöntekijän tehtävä on tukea työnsä kautta vanhempien kasvatustehtävää yhteistyössä vanhempien kanssa.

PERHESOVITTELU

Perhesovittelu on kotiin tarjottavaa neuvontapalvelua. Palvelun kautta tarjotaan perheelle ammatillista toimintaa, jossa käsitellään erossa syntyneitä kriisejä sekä haetaan niihin ratkaisuja. Keskipisteenä koko perheen hyvinvointi sekä lapsikeskeiset ratkaisut (lapsen tapaamiset , tapaamisten määrät yms.).

Palvelua voidaan käyttää työkaluna lastenvalvojatyössä sovittelutoimena vanhempien välisissä kiistoissa. Erovanhemmat voivat ostaa palvelua suoraan palveluntuottajalta ja hakea ratkaisuja toimivaan arkeen.

VALVOTUT TAPAAMISET

Valvotut tapaamiset on suunnattu sellaisille lastensuojeluperheille, joissa on tarvetta vanhemman ja lapsen väliselle valvotulle kohtaamiselle. Palvelu on suunnattu eronneille tai eroprosessia läpikäyville perheille.

Valvonnan tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö tapaamisille ja luottavainen mieli vanhemmille tai sijaisvanhemmille tapaamisten sujuvuudesta.

Tarjoamme tapaamisille kodinomaiset puitteet ja joustavat aikataulut. Tapaamiset ovat mahdollisia myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tapaamisissa on aina ammattitaitoinen työntekijä valvojana.